Regulamin sprzedaży produktów i świadczenia usług

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zamawiania, sprzedaży oraz dostarczenia/świadczenia Produktów (tj. Towarów, Treści cyfrowych i Usług) dostępnych do zakupu na odległość na stronie internetowej https://marketingoweinspiracje.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin określa obowiązki Sprzedawcy wobec Użytkownika oraz określa zobowiązania Użytkownika niezbędne do realizacji Usług w czasie przewidzianym na ich realizację.

§2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje pojęć:
  1. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://marketingoweinspiracje.pl/ wraz z podstronami, umożliwiająca zakup na odległość wybranych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca – Paulina Błajet-Charkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marketingowe Inspiracje Paulina Błajet-Charkiewicz”, z siedzibą ul. Zwycięzców 34, 03-938 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 5272462881 oraz REGON 385384976.
  3. Regulamin – ten dokument.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Serwisie.
  5. Konsumentosoba fizyczna dokonująca zakupu w Serwisie, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Produkt – Towar, Usługa oraz Treści cyfrowe, które Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu.
   1.  Towar – rodzaj Produktu o charakterze materialnym (np. notes). 
   2.  Usługa – rodzaj Produktu świadczony w formie niematerialnej (np. doradztwo, konsultacja telefoniczna, opinia werbalna) lub w którym forma niematerialna dominuje (np. konsultacja telefoniczna dotycząca zadań przesłanych drogą e-mailową).
   3.  Treści cyfrowe – rodzaj Produktu dostarczany w formie cyfrowej (np. e-book, poradnik w pliku PDF, artykuł, nagranie wideo, dostęp do webinar-u).
  7. Kod rabatowy – wygenerowany przez Sprzedawcę kod o określonej dacie ważności, który po wprowadzeniu we wskazane miejsce podczas dokonywania zakupu, upoważnia do zmiany ceny Produktu. Kod rabatowy określany jest także zamiennie mianem „Voucher”, „Voucher podarunkowy”, „Kupon rabatowy” oraz „Kupon podarunkowy”. Warunki korzystania z Kodu rabatowego precyzują zapisy tego Regulaminu.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Umowa sprzedaży określana jest zamiennie jako: „Umowa”.
  9. Serwis Operatora Płatności – Paynow (nazywany też zamiennie: Integratorem Płatności Paynow), służący do płatności za Produkty zakupione w Serwisie. Paynow świadczony jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.
  10. Podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000320590.

§3 Zakup Produktu i zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny Produktów w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w PLN.
 3. Cena Produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki. Jeżeli przesyłka jest dodatkowo płatna, to taka informacja jest przedstawiona przed przejściem do zakupu.
 4. Użytkownik dokonuje wyboru Produktu poprzez wybór Produktu z podstrony Serwisu (oraz wybór wariantu Produktu – gdy Sprzedawca udostępnia warianty Produktu do wyboru).
 5. Po dokonaniu wyboru i dodaniu do koszyka, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 6. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia poprawnymi danymi, w tym poprawnym adresem e-mail.
 7. Jeżeli Użytkownik posiada aktywny kod rabatowy, który chce wykorzystać przy zakupie – musi wprowadzić go na stronie z formularzem zamówienia.
 8. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie w ten przycisk oznacza, że Użytkownik zdecydował się na dokonanie zakupu i zobowiązuje się uregulować przedstawioną należność.
 9.  Dostępne metody płatności: to przelew bankowy (na konto wskazane przez Sprzedawcę w procesie zakupowym),  przelew elektroniczny (przelew online), płatność BLIK oraz karty płatnicze (obsługiwane przez BlueMedia S.A.): Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).
 10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem Serwisu Operatora Płatności.
 11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 12. Warunkiem realizacji płatności jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu Serwisu Operatora Płatności.
 13.  Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa sprzedaży Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje informacja z potwierdzeniem zakupu.
 14. Skuteczne dokonanie płatności to takie, które zostało potwierdzone przez Serwis Operatora Płatności i odpowiada cenie brutto Produktów wybranych do zakupu wraz z ew. kosztami dostawy. 
 15. Bez skutecznego dokonania płatności za Produkty będące przedmiotem zakupu, zakup nie zostanie zrealizowany a umowa nie zostaje zawarta.
 16. Sprzedawca nie pobiera od Użytkownika dodatkowych opłat za wykonanie płatności za Produkt za pośrednictwem Serwisu Operatora Płatności.

§4 Czas realizacji Umowy sprzedaży

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. O ile nie wskazano inaczej w opisie Produktu, to od momentu rozpoczęcia realizacji przez Sprzedawcę, czas na realizację Umowy sprzedaży Produktów wynosi 30 dni.
 3. Czas na wykonanie Usługi może zostać zmieniony potwierdzonym e-mailowo ustaleniem Sprzedawcy i Użytkownika.  

§5 Warunki świadczenia Usług

 1. Sprzedawca zobowiązuje się realizować Usługę z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i znanych mu dobrych praktyk rynkowych.
 2. Usługi są świadczone na odległość, z wykorzystaniem poczty e-mail, komunikatora Messenger i telefonu jako kanału komunikacji. Użytkownik musi mieć dostęp do obydwu tych kanałów komunikacji. Sprzedawca nie pokrywa ew. kosztów komunikacji w tych kanałach po stronie Użytkownika, w tym rozmów telefonicznych (np. podczas konsultacji) na numery telefonu Sprzedawcy. Sprzedawca będzie posługiwał się numerami telefonu zarejestrowanymi w Polsce.
 3. Ze względu na charakter Usług świadczonych przez Sprzedawcę – tj. charakter konsultacyjny, oparty na współpracy, wymianie informacji i wymagający partycypacji Użytkownika – efektywna realizacja Usług jest możliwa tylko w przypadku wywiązania się Użytkownika ze zobowiązań na rzecz realizacji Usług.
 4. Zobowiązania Użytkownika na rzecz realizacji Usługi obejmują:
  1. Współpracę ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji zakupionej Usługi;
  2. Przekazywanie lub przedstawianie Sprzedawcy w komplecie wszystkich niezbędnych do wykonania Usługi: informacji, materiałów, statystyk, danych dostępowych do systemów, dostępów do paneli platform Facebook, Google AdWords i Google Analytics;
  3. Uczestnictwo w dyskusjach merytorycznych i konsultacjach dotyczących przedmiotu Usługi;
  4. Opracowywanie i omawianie zadań merytorycznych przesłanych przez Sprzedającego (dotyczy Usług z zakresu budowy podstaw oferty);
  5. Przedstawienie wyboru konkurentów do analizy (dotyczy Usług z zakresu analizy konkurentów w wariancie z doborem konkurentów przez Użytkownika).
 5. Przekazane na rzecz realizacji Usługi dane, informacje i materiały, mogą być wykorzystane przez Sprzedawcę wyłącznie na rzecz realizacji Usługi dla Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się wywiązywać ze Zobowiązań na rzecz realizacji Usługi na bieżąco lub w ustalonych terminach. Jest to niezbędnym warunkiem realizacji Usługi.
 7. W przypadku niewywiązywania się Użytkownika ze zobowiązań na rzecz realizacji Usługi w potrzebnym zakresie lub w ustalonym czasie, Sprzedawca przypomina i wzywa Użytkownika do wykonania potrzebnych kroków (np. do dostarczenia informacji niezbędnych do realizacji Usługi).
  1. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać co najmniej dwa przypomnienia drogą e-mailową w odniesieniu do pojedynczego kroku potrzebnego do wykonania przez Użytkownika, w odstępie co najmniej 48 godzin. 
  2. Jeżeli Sprzedawca w toku realizacji pojedynczej Usługi, wykonuje co najmniej trzy przypomnienia związane z niewywiązywaniem się Użytkownika ze zobowiązań, to nie jest zobowiązany wykonywać kolejnych przypomnień.
  3. Jeżeli pomimo przypomnień od Sprzedawcy, Użytkownik nie dotrzymuje zobowiązań na rzecz realizacji Usługi i prowadzi to do niemożności skutecznej realizacji Usługi po stronie Sprzedawcy w czasie przewidzianym na jej realizację, to Usługę uznaje się za wykonaną i dostarczoną, a jej realizacja ulega zakończeniu bez obowiązku zwrotu zapłaty.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży Usługi, Sprzedawca podejmie trzy próby nawiązania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą przekazanych w zamówieniu danych kontaktowych. Próby oddzielone będą co najmniej o 24 godziny. Jeżeli po trzech próbach nie uda się nawiązać kontaktu z Użytkownikiem celem rozpoczęcia realizacji Usługi, a jednocześnie Użytkownik sam nie skontaktuje się ze Sprzedawcą, i prowadzi to do niemożności skutecznej realizacji Usługi w czasie przewidzianym na jej realizację, to realizacja Usługi ulega zakończeniu bez obowiązku zwrotu zapłaty.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że:
  1. zobowiązuje się dotrzymać zobowiązań Użytkownika zawartych w niniejszym paragrafie Regulaminu;
  2. przyjmuje do wiadomości, że niedotrzymanie zobowiązań Użytkownika zawartych w niniejszym paragrafie Regulaminu może skutkować ograniczoną efektywnością realizacji Usługi bądź niemożnością jej skutecznej realizacji w całości lub w części.
  3. przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niemożności realizacji Usługi w całości lub w istotnej części, wynikającej z niedotrzymania zobowiązań Użytkownika zawartych w niniejszym paragrafie Regulaminu (pomimo wezwań ze strony Sprzedawcy), Usługę uznaje się za wykonaną i dostarczoną, a jej realizacja ulega zakończeniu bez obowiązku zwrotu zapłaty.
 10. Komunikacja w zakresie ustaleń realizacji Usługi, w tym ustalenia terminów kolejnych kroków służących jej realizacji, odbywa się drogą e-mailową lub jest tą drogą potwierdzana. Adresem do tych kontaktów po stronie Użytkownika jest adres e-mail podany przy dokonywaniu zamówienia (domyślnie) lub inny, wyraźnie wskazany Sprzedawcy do tego celu.
 11. Sprzedawca może realizować Usługę na rzecz Użytkownika we współpracy z podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca może udostępniać podwykonawcom materiały i dane przekazane mu przez  Zamawiającego, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi przez podwykonawcę. 
 12. Realizacja Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika we współpracy z podwykonawcami możliwa jest tylko za wiedzą i zgodą Użytkownika.
 13. Sprzedawca ma prawo zaprzestać częściowo lub całkowicie realizacji Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§6 Warunki dostawy Towarów

 1. Towary zamawiane Serwisie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Zakupione Towary, dostarczane są w sposób, który Użytkownik wybierze spośród dostępnych sposobów dostawy, podanych każdorazowo przy danym Produkcie: przez przewoźnika lub do paczkomatów Inpost.
 3. Koszty dostawy nie są wliczone w cenę Produktu, lecz – o ile występują – są podawane każdorazowo przy zamawianiu przed przekierowaniem Użytkownika do Serwisu Operatora Płatności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów wynikające z błędnego lub niepełnego podania danych adresowych przez Użytkownika lub z nieodebrania przesyłki.

§7 Warunki dostawy Treści cyfrowych i warunki korzystania z Treści cyfrowych

 1. Zakupione Treści cyfrowe, są dostarczane drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat za dostarczenie, w jeden z poniższych sposobów:
  1. w formie pliku (lub plików) przesyłanych na adres poczty e-mail podany przez Użytkownika w zamówieniu;
  2. poprzez wskazanie lokalizacji internetowej do samodzielnego pobrania pliku (lub plików) przez Użytkownika i poinformowanie Użytkownika o tej lokalizacji z wykorzystaniem danych kontaktowych przekazanych w toku zakupu. Zakupione przez Użytkownika Treści cyfrowe dostarczane w ten sposób są dostępne do pobrania przez Użytkownika przez 5 dni;
  3. poprzez wskazanie lokalizacji internetowej (w ramach Serwisu Sprzedawcy lub w zewnętrznym serwisie), w której będzie transmitowany materiał wideo (np. link do streamingu na żywo), wraz z podaniem ew. potrzebnych danych dostępowych.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie pobrać lub uruchomić zakupionej Treści cyfrowej, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@zainspirowana.pl.
 3. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Treści cyfrowych mających postać pliku przekazywanego Użytkownikowi konieczny jest:
  1. komputer z systemem operacyjnym Windows 10 (lub nowszym), macOS (10.15 lub nowszym);
  2. program Adobe Acrobat Reader (odczytującego pliki PDF);
  3. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (np. Open Office);
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające skuteczne dostarczanie wiadomości e-mail z namiarami od Sprzedawcy.
 4. Do prawidłowego korzystania z zakupionych Treści cyfrowych mających postać transmisji wideo (na żywo lub na życzenie) konieczny jest:
  1. komputer z systemem operacyjnym Windows 10 (lub nowszym), macOS (10.15 lub nowszym) i głośniki;
  2. dostęp do sieci Internet stabilnym łączem o przepływności co najmniej 10 Mb/s (wymagane do płynnego przesyłu wideo).
  3. przeglądarka internetowa Opera (co najmniej w wersji 66), Firefox (co najmniej w wersji 76), Chrome (co najmniej w wersji 81) lub Edge (co najmniej w wersji 83);
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające skuteczne dostarczanie wiadomości e-mail z namiarami od Sprzedawcy;
  5. korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych programów, wtyczek i dodatków do przeglądarek internetowych ingerujących w wyświetlaną zawartość stron internetowych (np. typu ad-block) może uniemożliwiać prawidłowe korzystanie z zakupionych Treści cyfrowych mających postać materiału wideo stremowanego z sieci www.
 5. Zakupienie Treści elektronicznej nie obejmuje wsparcia eksperckiego i doradztwa w merytorycznym korzystaniu z zawartości Treści elektronicznej. Takie wsparcie Sprzedawca może świadczyć Użytkownikowi w zakresie innych Produktów lub na drodze osobnego porozumienia indywidualnego.
 6. O ile Sprzedawca pisemnie nie wyraził na to wyraźnego pozwolenia, to zakupione przez Użytkownika Treści cyfrowe nie mogą być odsprzedawane ani rozpowszechniane nieodpłatnie (np. poprzez umieszczenie w publicznie dostępnych lokalizacjach internetowych).

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia  pocztą elektroniczną na adres kontakt@zainspirowana.pl lub pocztą tradycyjną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli przedmiotem zakupu był Towar lub Towary, to Użytkownik będący Konsumentem odstępujący od Umowy bezzwłocznie odsyła je na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od mowy. 
 5. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w następujących sytuacjach:
  1. Jeśli za zgodą Użytkownika, Sprzedawca wykona Usługę w pełni przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
  2. Jeśli za zgodą Użytkownika, Sprzedawca dostarczył zakupioną Treści cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to niezależnie od tego czy Użytkownik rozpoczął korzystanie z tych Treści, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  3. Jeśli przedmiotem Umowy jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji Użytkownika to Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. W sytuacji, gdy Konsument po uprzedniej zgodzie na rozpoczęcie wykonywania usługi, korzysta z prawa do odstąpienia od umowy w przewidzianym czasie, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Jest to obowiązek zapłaty za świadczenia częściowo spełnione.
 7. Wysokość zapłaty za świadczenia częściowo spełnione wskazywana jest przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca może posłużyć się udokumentowanym zakresem już wykonanej pracy (etapów pracy), wyliczeniem proporcjonalnym (liczba dni od rozpoczęcia świadczenia do liczby dni przewidzianych na realizację), lub inną metodą określającą wartość częściowo spełnionego świadczenia.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, jego cech i funkcjonowania.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem płatności za zwracany Produkt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. 
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Reklamacje Produktów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w Regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:  kontakt@zainspirowana.pl 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, datę zakupu (jeśli nastąpił), przedmiot reklamacji oraz żądania Użytkownika związane z reklamacją. 
 5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca jednorazowo wezwie Użytkownika do uzupełnienia reklamacji (o ile przekazane dane umożliwią kontakt), pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 6. Do kompletnej reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie pozytywne i będzie się wiązało z decyzją o zwrocie (odesłaniu) Produktu przez Użytkownika, to Sprzedawca wskaże możliwe metody zwrotu (odesłania) Produktu. Sprzedawca pokryje koszt zwrotu (odesłania), jeśli takowy wystąpi i o ile Użytkownik zastosuje jedną z metod zwrotu wskazaną przez Sprzedawcę.

§10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu obsługi zamówień oraz realizacji zakupionych Usług.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania z plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem https://marketingoweinspiracje.pl/polityka-prywatnosci/ 

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl lub u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umów zawartych przez internet.

§12 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą przez pocztę e-mail, pod adresem kontakt@zainspirowana.pl
 2. Komunikacja między Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się w języku polskim.

§13 Wymogi techniczne do korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym zakupu Produktów, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe (np. komputer PC, laptop lub smartfon) z systemem operacyjnym Windows 10 (lub nowszym), Android 9 (lub nowszym), macOS (10.15 lub nowszym);
  2. dostęp do sieci Internet łączem o przepływności co najmniej 5 Mb/s;
  3. przeglądarka internetowa Opera (co najmniej w wersji 66), Firefox (co najmniej w wersji 76), Chrome (co najmniej w wersji 81) lub Edge (co najmniej w wersji 83);
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające skuteczne dostarczanie wiadomości e-mail od Sprzedawcy.
 2. Korzystanie z Serwisu z użyciem innego niż wymieniony sprzętu i oprogramowania lub sprzętu i oprogramowania w wersjach beta może być niemożliwe.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych programów, wtyczek i dodatków do przeglądarek internetowych ingerujących w wyświetlaną zawartość stron internetowych (np. typu ad-block) może powodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i niemożność realizacji zakupu.
 4. Do korzystania z Treści elektronicznych niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader do otwierania plików PDF.

§14 Warunki korzystania z Kodów rabatowych

 1. Kod rabatowy określany jest także zamiennie mianem „Voucher”, „Voucher podarunkowy”, „Kupon rabatowy” oraz „Kupon podarunkowy”. 
 2. Wyłącznym wydawcą Kodu rabatowego jest Sprzedawca lub podmiot przez Sprzedawcę upoważniony.
 3. Kodu rabatowy ma formę ciągu znaków.
 4. Kod rabatowy wydawany jest nieodpłatnie.
 5. Wydanie Kodu rabatowego może odbywać się poprzez:
  1. Przesłanie Kodu rabatowego Użytkownikowi przez Sprzedawcę drogą e-mailową, elektroniczną wiadomością prywatną (np. w serwisie Facebook), wraz z zamówionym Produktem lub pocztą tradycyjną,
  2. Opublikowanie Kodu rabatowego w Serwisie,
  3. Opublikowanie Kodu rabatowego na oficjalnym profilu Sprzedawcy w serwisie Facebook lub w serwisie Instagram.
 6. Wydając Kod rabatowy Sprzedawca określa:
  1. Termin ważności Kodu rabatowego – czyli wskazuje datę do której Kod rabatowy można wykorzystać lub określa liczbę dni na jego wykorzystanie od daty wydania.
  2. Przeznaczenie Kodu rabatowego – czyli określa Produkty lub grupy Produktów które może objąć.
  3. Zakres Kodu rabatowego – czyli określa czy obniża cenę Produktu czy cenę dostawy Produktu.
  4. Wysokość Kodu rabatowego – czyli określa poziom obniżenia ceny (w wartości bezwzględnej – np. 5%, lub względnej – np. 10 zł).
  5. Liczbę możliwych zastosowań pojedynczego Kodu rabatowego.
  6. Sprzedawca może również określić minimalną wartość zamówienia, przy której Kod rabatowy może być wykorzystany.
 7. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie w Serwisie Sprzedawcy, podczas dokonywania zakupu.
 8. Sprzedawca nie będzie uznawał Kodów rabatowych wydanych przez podmioty nieupoważnione przez niego.
 9. Podczas składania pojedynczego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.
 10. Kod rabatowy nie obejmuje Produktów objętych promocjami, chyba że Sprzedawca określił inaczej.
 11. Pojedynczy Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz, chyba że Sprzedawca określił inną liczbę zastosowań.
 12. Kod rabatowy można wykorzystać tylko przed upływem jego daty ważności i wyłącznie w zakresie i przeznaczeniu które określił Sprzedawca.
 13. Sprzedawca może wstrzymać przyjmowanie określonych lub wszystkich Kodów rabatowych, bezterminowo lub na określony czas, bez podawania przyczyn. W takiej sytuacji Użytkownik jest informowany o tym podczas dokonywania zakupu (przed finalizacją zakupu) w następujący sposób: pole do wprowadzania Kodów rabatowych jest niedostępne lub po wprowadzeniu Kodu rabatowego podczas zakupu wyświetlana jest informacja, że Kod rabatowy jest nieaktywny lub nieprawidłowy.
 14. Ewentualne problemy z wykorzystaniem Kodu rabatowego należy zgłaszać Sprzedawcy na adres kontakt@zainspirowana.pl 
 15. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 16. Niewykorzystany w terminie ważności Kod rabatowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 17. Wydane Kody rabatowe nie mogą być sprzedawane ani wykorzystywane komercyjnie.
 18. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Kodu rabatowego należy składać przy użyciu poczty elektronicznej, na adres kontakt@zainspirowana.pl.
 19. Reklamacja związana z korzystaniem z Kodu rabatowego powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji, numer Kodu rabatowego (jeśli został wydany) oraz żądania Użytkownika związane z reklamacją. 
 20. Do kompletnej reklamacji związanej z korzystaniem z Kodu rabatowego Sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§15 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
  2. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji w Serwisie. 
  3. Do umów zawartych przed wprowadzaną zmianą regulaminu, stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w momencie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
  4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby jego Produkty były najwyższej jakości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Produktów przez Użytkownika, w szczególności Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za decyzje biznesowe podjęte przez Użytkownika w wyniku świadczonych Usług o charakterze doradczym czy konsultacyjnym.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  6. Treści zawarte w Serwisie oraz treści, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład Produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.
  7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w Serwisie.

 

Operatorem płatności na stronie zainspirowana.pl jest Paynow.
Płatności kartami obsługuje Blue Media S.A.

Mastercard and Visa

Marketingowe Inspiracje Paulina Błajet-Charkiewicz

NIP: 5272462881
REGON: 385384976